Rucava

Rucavas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas cīņās un Pasaules karā kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 07.09.2019)

Rucavas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas cīņās un Pasaules karā kritušajiem draudzes locekļiem.

Atrodas Rucava, Rucavas Evanģēliski luteriskā baznīcā, gps 56.160038, 21.162925

Atklāta 1925. gada 22. novembrī. (1932.?) Balta marmora piemiņas plāksnē iekalts zeltā iekrāsots teksts:

Mūžīga piemiņa

Draudzes varonīgiem dēliem!

Latvijas atbrīvošanas cīņās krituši:

Aleksandrs Osis,

Jānis Šlisselis,

Jānis Bielis,

Juris Plūģis,

Miķelis Dejus.

Pasaules kaŗā krituši:

Miķelis Bergmanis,     Miķelis Šlampa,

Miķelis Veisbuks,        Juris Ģirnus,

Juris Kalnenieks,        Bierants Piķelis,

Juris Butenieks,          Jānis Glūzda,

Jānis Virkavs,             Juris Švabe,

Jānis Brizga,               Jānis Trumpiks,

Miķelis Grimnzons,     Miķelis Priediens.

Jāņa ev. 15, 13.

J. Aboliņš, Liepājā

Vēsture: Līdzekļus plāksnes izgatavošanai – 1100 latu – savāca Rucavas draudzes dāmu komiteja. Komunistiskās okupācijas laikā plāksne tika noņemta. Atkal uzstādīta 1989. gadā, taču par dažiem metriem atvirzot pa labi no altāra.

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 181. lpp.

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/05/rucavas-luteranu-baznica-pieminas.html  (skat. 25.12.21)

https://timenote.info/lv/Mikelis-Veisbuks-26.12.1879 (skat. 25.12.21)