Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne

Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 26.05.2022.)

Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne

Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 26.05.2022.)

Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem draudzes locekļiem.

Pie altāra, kreisajā pusē 1924. gadā atklāta piemiņas plāksne ar Latvijas atbrīvošanas cīņās pie Liepājas kritušo vārdiem.

Atrodās: Kuršu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401

56.50444, 21.01182

Melna marmora piemiņas plāksnē (120 x 60 x 3 cm) iekalts teksts:

 

Latwijas atbrihwoschanas zihņās

krituschee waroņi:

Almers Rudolfs                                    Mellums Arturs

Auza Fricis                                           Nakurts Aleksandrs

Boks Ernests                                        Skalde Gustavs

Brikmans Voldemars                           Schitcs Peteris

Drullis Miķelis                                       Schlosbergs Ernests

Eesalneeks Hermanis                         Schmidts Andrejs

Fogels Rudolfs                                     Schwarcs Jahnis

Gaudiņsch Karlis                                  Sterns Schanis

Hünerts Woldemars                              Skapits Jahnis

Jahtneeks Martiņsch                            Skahbe Hermanis

Kadiķis Krischus                                  Stihcers Matiss

Klestrows Alfreds                                 Swaguls Schanis

Kronlauks        Jahnis                           Timbers Eduards

Lihbe Jahnis                                          Wahrna Jahnis

Macpans Jahzeps                                 Weits Jahnis

Wistiņsch Hermanis.

 

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 172. lpp.

https://annasdraudze.lv/  (skat.21.01.2023.)

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/10/liepajas-svetas-annas-luteranu-baznica.html (skat.21.01.2023.)